DELA LeefdoorPlan

Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering. U kiest zelf welk bedrag de verzekering uitkeert. Is er een overlijden voor de einddatum van de verzekering? Dan krijgt uw gezin het bedrag dat verzekerd is. Hiermee kunnen zij de dingen blijven doen die u nu samen zo leuk en belangrijk vindt.

Hulp aan uw nabestaanden van DELA LeefdoorPlan

Uw nabestaanden krijgen niet alleen geld. DELA geeft bij een overlijden ook ondersteuning. Zij hebben hiervoor consulenten nabestaandenzorg beschikbaar. Met een uitgebreid netwerk helpen zij nabestaanden waar dit nodig is. Bijvoorbeeld om de erfenis te verdelen. Of om de laatste belastingaangifte te doen voor iemand die is overleden. Een eerste consult van 1,5 uur is gratis.

Met het DELA LeefdoorPlan profiteert u van veel voordeel:

* financiële en praktische hulp voor uw gezin
* uitkering naar keuze
* snel en simpel geregeld
* zonder provisie afsluiten mogelijk
* DELA is een coöperatie met meer dan 3 miljoen verzekerden. U betaalt dus een eerlijke premie.
* DELA Doorleefplan via ons zonder provisie (netto premie) afsluiten
* extra premiekorting bij verpanding aan hypotheek
* alleen met toestemming leden premie aanpassing mogelijk

Vraag hier uw gratis premievergelijk met en zonder provisie

verzekerde dekking DELA LeefdoorPlan

Het DELA LeefdoorPlan is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering en is bedoeld om het financiële risico voor de nabestaanden in verband met een overlijden naar behoefte of wens weg te nemen. Ook kan de verzekering dienen als extra zekerheid in verband met de hypotheek. De verzekering kan worden afgesloten op het leven van een enkele verzekerde of op het leven van twee verzekerden. De verzekering kan worden afgesloten voor verzekerden vanaf 16 tot en met 64 jaar. De minimale looptijd is 10 jaar en de verzekering kan maximaal lopen totdat de verzekerde 75 jaar wordt. Het minimaal verzekerde bedrag is 10.000 euro.

acceptatie en ingang van de verzekering DELA LeefdoorPlan

Het risico begint voor DELA op de in de polis vermelde ingangsdatum, maar niet eerder dan nadat de eerste premie en eventuele bijkomende kosten zijn voldaan. Bij elke verzekeringsaanvraag wordt naar de medische achtergrond van de verzekerde gevraagd. Voor verzekerde bedragen tot en met 100.000 euro kan met een verkorte Gezondheidsverklaring van 7 vragen worden volstaan. Voor bedragen van 100.001 t/m 200.000 euro gebruikt u de gezondheidsverklaring met 14 vragen. Bij bedragen vanaf 200.001 euro dient u de uitgebreide gezondheidsverklaring o.b.v. Verbond van Verzekeraars te overleggen.

premie DELA LeefdoorPlan

Betaling is mogelijk per jaar, halfjaar, kwartaal of maand. De premie kan betaald worden via acceptgiro of automatische incasso (altijd bij maandbetaling) van een Nederlands bankrekeningnummer. Uitgangssituatie voor de termijnpremie en de toeslagen is de jaarpremie. De duur van de premiebetaling is voor gelijkblijvende verzekeringen gelijk aan de duur van de dekking/verzekering. Voor maandelijks dalende verzekeringen is de duur premiebetaling gelijk aan de duur van de dekking minus 5 jaar.

winstdeling, indexering en optieclausule DELA LeefdoorPlan

Voor DELA is de optieclausule van toepassing, waarbij het actueel verzekerde kapitaal eenmaal in de drie jaar zonder gezondheidswaarborgen met 1 - 10% verhoogd kan worden.

overlijden

Bij een melding van overlijden zal DELA het verzekerde bedrag uitkeren, wanneer blijkt dat de verzekerde inderdaad bij DELA verzekerd was en er recht op de uitkering bestaat. Voor het vaststellen hiervan wordt onder andere een akte van overlijden van de verzekerde gevraagd en een akte van in leven zijn van de begunstigde.

wijziging doorgeven

De verzekeringnemer kan het verzekerde kapitaal verhogen of verlagen met minimaal 10.000 euro. Verder kan de looptijd van de verzekering aangepast worden. Bij verhoging van het risico voor DELA zullen nieuwe medische waarborgen worden gevraagd.

download voorwaarden DELA Doorleefplan
download productwijzer DELA Doorleefplan

Vraag een gratis en vrijblijvend premie vergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).